Om os

Huset for Psykisk Sundhed er et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune.

I huset kan du både møde regionale medarbejdere fra Psykiatrisk Ambulatorium og kommunale medarbejdere, som sidder side om side for at skabe hurtigere og mere sammenhængende og helhedsorienterede behandlingsforløb.

Alle fagpersoner i huset - på tværs af region og kommune - kender hver især hinandens rammer og kompetencer. De ved derfor, hvad de selv kan byde ind med, og hvornår andre i huset kan bidrage bedre til dit behandlingsforløb.  

Samarbejdsformer i Huset

For at understøtte det tværgående samarbejde på tværs af tilbud i huset har vi fokus på hvilke samarbejdsformer, der virker bedst.

Nye arbejdsformer vil derfor løbende blive udviklet og afprøvet i samspil med ansatte, pårørende og borgeren selv.

Huset for psykisk sundhed arbejder på nuværende tidspunkt med tre fælles indsatser:

  • Fællesindsatsmøder
  • Samarbejde/samskabelse med civilsamfundet
  • Fælles ledelse

Fælles indsatsmøder

Et fælles indsatsmøde samler alle relevante personer tilknyttet borgeren, herunder fagpersoner og eventuelt pårørende, der i fællesskab udarbejder en plan for borgerens fremadrettede forløb.

Målet for de fælles indsatsmøder er, at borgeren oplever en bedre sammenhæng og koordinering mellem den behandling og de tilbud, borgeren modtager. Dette skal ske med udgangspunkt i borgerens egne ønsker, behov og ressourcer, så borgeren så vidt muligt er en aktiv part i forløbet. 

Samarbejde/samskabelse med civilsamfundet

Huset vil fremme civilsamfundets samarbejde med brugere af Huset samt bruger- og pårørendeorganisationer. Målet er, at der i fællesskab kan udvikles arrangementer til gavn for både borgere, pårørende og medarbejdere som f.eks. temadage, kompetenceudvikling og undervisning.

For at fremme et samarbejde med civilsamfundet tilbyder Huset for psykisk sundhed gratis udlån af lokale til brugerorganisationers arrangementer - som fx pårørendegrupper, undervisning, motionstilbud og lignende. Men det er et krav, at arrangementet er relevant i forhold til Husets målgruppe og funktion. Ved lån af lokaler kontakt

Fælles ledelse

Fælles ledelse på tværs af Københavns Kommune og Region Hovedstaden skal understøtte en fælles arbejdskultur. Det skal bidrage til faglig sparring på tværs af sektorer, fagligheder og kompetencer, der samlet skal fremme en helhedsorienteret løsning for borgere.

At tilbuddene er samlet under et og samme tag er i sig selv et centralt led i denne udvikling, men det er også nødvendigt løbende at kigge på, hvordan den daglige ledelse kan understøtte aktiviteter. Husets medarbejdere er dog fortsat ansat i deres respektive organisationer, dvs. enten under kommunen eller regionen.

Vores historie

Vis alle

Huset for Psykisk Sundhed åbnede i 2016

I december 2016 åbnede Huset for Psykisk Sundhed for borgere med psykisk sygdomme på Nørrebro i København.

Huset for Psykisk Sundhed udspringer af en vision om at skabe en sammenhængende indsats for borgere med psykisk sygdom på tværs af Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri.

Huset for Psykisk Sundhed har hentet inspiration fra Silkeborg og Næstved, hvor man har iværksat lignende huse med gode erfaringer. Og hviler på en udbredt opfattelse af, at et styrket helhedsorienteret samarbejde om mennesker med svære psykiske sygdomme vil være til gavn for borgere med psykisk sygdom.

Ideen til et fælles psykiatrihus er i tråd med sundhedsaftalen for 2015-2018, hvor der bliver lagt op til, at der udvikles og udbredes nye samarbejdsformer mellem region og kommuner.

Hvis erfaringerne med Huset for Psykisk Sundhed på Nørrebro viser sig at være gode, skal det besluttes, om der i fremtiden skal etableres flere Huse til at dække hele København.

Med psykiatrihusene ønskes følgende mål opfyldt:

  • Øge kvaliteten af den samlede indsats for borgere med psykiske lidelser.
  • Øge den brugeroplevet kvalitet.
  • Færre uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser i psykiatrien.
  • Flere borgere er i stand til at bo i eget hjem.
  • Flere kan bevare tilknytning til uddannelse og beskæftigelse.
  • Bedre udnyttelse af de samlede ressourcer.